Få styr på miljøscreeningen og undgå uventede udgifter

Få styr på miljøscreeningen og undgå uventede udgifter

Som på så mange andre områder, er der fokus på både miljø og arbejdsmiljø, når bygninger skal nedrives, og der findes love og regler man som bygherre skal leve op til, hvis man vil rive en bygning eller dele af den ned.

Miljøscreening Dette skyldes at byggematerialer igennem tiden har været tilsat forskellige stoffer, som kan være skadelige for miljøet og farlige at arbejde med – og ofte begge dele samtidig.

Det drejer sig overordnet om tungmetaller, som eksempelvis bly, zink og kviksølv, forskellige materialer indeholdende asbest, tjærestoffer og økotoksiske blødgørere – typisk i form af PCB og klorparaffiner.

Derfor har man, uanset om man er privatperson eller repræsenterer en virksomhed, pligt til at foretage en screening af den bygning, eller de dele af en bygning, der bliver til byggeaffald. Lovgrundlaget findes i affaldsbekendtgørelsen kapitel 11, hvor også de formelle krav til bygherre, og mulige sanktioner såfremt de ikke efterleves, er beskrevet.

Prøvetagning og miljørapport

På samme måde som affaldsbekendtgørelsen danner grundlag for bygherres pligter, er der retningslinjer for hvilke materialer der skal tages prøver af, hvilke stoffer de skal analyseres for, hvad miljørapporten skal indeholde og ikke mindst hvordan affaldet klassificeres. I Danmark er dette for Sjælland beskrevet i Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald, mens det i resten af landet, er op til den enkelte kommune at forvalte og beskrive, hvilke krav de stiller til overnævnte.

I praksis er der dog få forskelle på hvilke krav der er til miljøscreening og miljørapport, nemlig at den skal give et repræsentativt billede af hvilke miljøfarlige stoffer der findes i bygningen, i hvilke materialer og koncentrationer og, at dette er dokumenteret med analyser og fotos af prøvesteder.

Der er ingen formelle krav til hvem der må udføre en miljøscreening, men det kræver specialviden om byggematerialer fra forskellige historiske perioder, adgang til akkrediteret laboratorie og erfaring med at håndtere store mængder data, at kunne levere en miljørapport, der bliver godkendt hos kommunen.

Som udgangspunkt vil man undgå meget besvær ved at overlade opgaven til et firma, der er specialiseret i denne opgave. Prisen for en miljøscreening udgør en mindre del af en samlet nedrivningsentreprise, og det kan have stor indflydelse på slutprisen, hvis rapporten ikke er fyldestgørende og der findes uventede forureningskilder, under selve nedrivningen.

Valg af nedrivningsfirma og indhentning af tilbud

Det er altid en god idé at få screeningen foretaget af en uvildig miljørådgiver, selvom mange nedrivningsfirmaer tilbyder at gøre det, som en del af en samlet pakke.

Dette skyldes at slutprisen for en nedrivning kan variere meget, alt efter omfanget af miljøsaneringen – altså mængden af byggematerialer, der skal håndteres og bortskaffes under særlige hensyn.

Hvis man indhenter tilbud på nedrivning og miljøsanering uden at kende omfanget af dette, vil man få tilbud med som kan være svære at sammenligne, fordi de indeholder forskellige typer forbehold og formuleringer, ligesom man ved at købe en samlet pakke, risikerer at prisen stiger efter aftalen er indgået eller, at prisen bliver højere end nødvendigt.

De fleste nedrivningsfirmaer i Danmark er dygtige og lever op til gældende regler, men som tidligere nævnt er det bygherre der sidder med det endelige ansvar for at de overholdes og, at der tages de påkrævede hensyn til både miljø og arbejdsmiljø.

Et seriøst nedrivningsfirma vil altid spørge om der er udført en miljøscreening og bede om en kopi af miljørapporten inden der afgives tilbud. Hvis dette ikke er tilfældet, er det nok en god idé at vælge et andet.

Skriv en kommentar