Hvad er situationsplaner og hvornår har du brug for det?

Forud for projektering af et nyt byggeri vil man typisk bestille en situationsplan. En situationsplan er et kort, som gengiver virkeligheden i et bestemt område. Det giver et opdateret kort, som vil blive brugt som et præcist grundlag til udmåling af afstande og højder. Det er vigtigt at grundlaget er på plads og afspejler den aktuelle virkelighed inden opstart. Bygherren og/eller rådgiver risikerer ellers at begå fejlprojektering som vil katastrofale økonomiske konsekvenser senere i forløbet. 

Situationsplan efter kundens ønsker

Det vil variere fra sag til sag, hvad situationsplaner indeholder og være afhængig af kundens ønsker. Den vil typisk en opmåling og fastlæggelse af skelgrænser, samt en vurdering af om der er overensstemmelse mellem den fysiske brugsgrænse på stedet og det registrerede skel. Der kan som følge af hævd opstå en uoverensstemmelse mellem brugsgrænsen på stedet og det registrerede skel. 

Er der et generelt indhold i en situationsplan?

Som udgangspunkt vil de fleste situationsplaner indeholde en beskrivelser af terrænforhold vist med koter og højdekurver. Der vil også være vist eksisterende bebyggelse i området, herunder hegn. belægningskanter, veje, brønde, teknik med mere. Planen kan leveres i alle anerkendte filformater og koordinatsystemer, og kan også suppleres med bagvedliggende luftfotokort. Det vil også være muligt at inddrage optagelser fra en drone, sammen med situationsplanen. Opmålingsdata og luftfotokort fra en drone kan let sammenstilles. 

Kan situationsplaner vises i 3D?

Målfaste situationsplaner kan også opbygges i 3D. På den måde kan man sikre et overblik med korrekt gengivelse af arealer og afstande til skel og bebyggelse  i området. 

Det er ofte nødvendigt at supplere en situationsplan med undersøgelser af bestemmelser og bindinger der er gældende for området. Det vil dreje sig om en gennemgang af lokalplanen for området, byggelinjer, byggefelter, facadelinjer, ledningsoplysninger hentet fra det officielle ledningsejer register (LER) m.m. 

Servitutundersøgelse

De fleste landmålere kan tilbyde hjælp med den servitutundersøgelse. Her gennemgås alle servitutter der er tinglyst på ejendommen og kommenteres med udgangspunkt i projektet. 

Hvad med tilladelserne?

Landmåleren kan også hjælpe dig med at indhente de nødvendige tilladelser hos de relevante myndigheder. Så er du sikker på at byggeriet er lovligt efter opførelsen. Det er ofte også muligt at visualisere projektet i 3D eller illustrere det ved hjælp af Photomatch.

En kvalificeret landmåler vil være en god sparringspartner, når din ide skal omsættes til virkelighed. Sparring og den rigtige rådgivning vil bringe dig sikkert og hurtigt i mål.

Skriv en kommentar